B-kort

Personbilskort.

 

Utbildning för det första körkortet (FKU), 4 teoritimmar, är obligatoriskt för alla som ansöker om körkort för första gången.

 

Undervisningen innehåller 4 timmar teoriundervisning i trafikens grunder.
Målet med utbildningen är att ge den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer hos olika grupper av personer som rör sig på vägar, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon samt övriga krav på ett tryggt körsätt som även beaktar miljön.

 

För personbilskörkort behövs minst 10 timmar körundervisning.

 

I praktiken beror omfattningen på körundervisningen som behövs på de personliga behoven hos personen som avlägger körkortet, samt dennes förhandskunskaper och förmåga. Omfattningen på och innehållet i undervisningen och övningskörningen kan på ett flexibelt sätt anpassas till undervisningsbehoven så att minimimängden är ovan nämnda timantal. Ju mer du övar under handledningen före förarexamen, desto bättre färdigheter får du att agera som självständig förare efter att ha avlagt kortet.

 

Obligatoriskt för den som avlägger körkort för personbil (kategori B):

 

Undervisningen innehåller 4 teoritimmar och 4 körtimmar om identifiering och hantering av risker i vägtrafik. Körundervisningen kan delvis ges med simulator.
Med hjälp av utbildningen ökar färdigheten att köra under svåra förhållanden och man får stöd för inlärningen av ett tryggt och ansvarsfullt körsätt som följer regler. I utbildningen stärks i synnerhet färdigheterna att identifiera och undvika farliga situationer i trafiken och faktorer som kan sänka förarens körförmåga och därmed öka risken för olyckor.

 

Här kan du läsa mera:

https://ajokortti-info.fi/sv/skaffa-korkort/att-skaffa-personbilkorkort